Leveringsvoorwaarden trainingen

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten c.q. aanmeldingen, die betrekking hebben op trainingen en workshops, zowel open rooster als in-company, zoals die door Sociolean ten behoeve van haar opdrachtgevers verzorgd worden.
 2. Voor alle overige dienstverlening van Sociolean verwijzen we u naar de Algemene Voorwaarden welke integraal zijn opgenomen op de website van Sociolean.

 

Artikel 2: Aanmelding

 1. Aanmelding kan slechts plaats vinden door volledige invulling en ondertekening van het daartoe bestemde ´Inschrijvingsformulier Trainingen & Workshops´ door diegene die voor de betaling van de trainingskosten  aansprakelijk is. Hierna te noemen de opdrachtgever.
 2. Inschrijving voor open rooster trainingen en workshops geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij overschrijding van het aantal deelnemers zal in overleg naar alternatieven worden gezocht. Voorlopige aanmeldingen dienen binnen 5 werkdagen definitief gemaakt te worden.
 3. De aangemelde deelnemers dienen te voldoen aan de voorkennis, zoals vermeld in de beschrijving van de training of workshop. Sociolean aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) volgen van de aanbevolen vooropleiding.
 4. Sociolean behoudt zich het recht voor om deelnemers die niet deelnemen of niet voldoen aan de voorwaarden van een intake – voor zover dit voor een training of workshop van toepassing is – de deelname aan de betreffende training of workshop te weigeren.

 

Artikel 3: Annulering

 1. Annulering door de opdrachtgever kan tot 3 weken voor aanvang van de training of workshop kosteloos geschieden.
 2. Bij annulering tot 2 weken voor aanvang van de training of workshop is de opdrachtgever verplicht 25% van de kosten te vergoeden.
 3. Bij annulering tot  1 week voor aanvang van de training of workshop is de opdrachtgever verplicht 50% van de kosten te vergoeden.
 4. Bij annulering korter dan 1 week voor  aanvang van de training of workshop is de opdrachtgever verplicht 100% van de kosten te vergoeden.
 5. Ook bij verhindering wegens medische gronden of andere onvoorziene gevallen blijft onderstaande regeling onverkort van kracht. In deze gevallen kan wel een plaatsvervanger worden gestuurd. De plaatsvervanger volgt de training onder dezelfde voorwaarden als de oorspronkelijke deelnemer.
 6. Indien Sociolean wegens omstandigheden – te weinig deelnemers, ziekte van de trainer e.d. – niet in staat is om de training of workshop te verzorgen, wordt de deelnemer daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte gesteld.
 7. Bij het niet doorgang vinden van een training of workshop wegens in artikel 3.6 genoemde omstandigheden, behoudt de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden en van deelname aan de training of workshop af te zien.

 

Artikel 4: Certificering

 1. Sociolean zal na beëindiging van een training of workshop, die voor meer dan 80% gevolgd is, aan de deelnemer een bewijs van deelname overhandigen. De uitreiking van een officieel certificaat (diploma, getuigschrift) is afhankelijk van de aard van de betreffende opleiding en zal door het verantwoordelijke exameninstituut geschieden, mits door de deelnemer aan de exameneisen voldaan is.

 

Artikel 5: Prijzen

 1. Open rooster trainingen en workshops zonder overnachting zijn inclusief materiaal, lunch, koffie, thee, frisdrank en een eenvoudige avondmaaltijd in geval er sprake is van een avondprogramma, tenzij anders aangegeven in de beschrijving van de desbetreffende training of workshop.
 2. Voor trainingen en workshops die worden georganiseerd met standaard overnachtingen worden separaat arrangementskosten in rekening gebracht. Deze kosten worden door Sociolean voldaan aan het betreffende conferentieoord en door middel van de factuur bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
 3. Reservering inclusief overnachting  wordt door Sociolean direct na aanmelding verzorgd. Bij annulering van het arrangement gelden de annuleringsvoorwaarden van het betreffende conferentieoord.

 

Artikel 6: Betaling

 1. Sociolean brengt de door de opdrachtgever verschuldigde kosten in rekening door middel van een factuur. Betaling dient plaats te vinden op de in de factuur aangegeven bank- of girorekening zonder opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming door Sociolean.
 2. De kosten voor open rooster trainingen en workshops dient 1 week voor aanvang van de training of workshop te zijn voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum.

 

Artikel 7: Trainingsmateriaal

 1. Het trainingsmateriaal is bij de prijs inbegrepen, tenzij expliciet anders aangegeven. Het materiaal wordt voor de aanvang van de training of workshop toegestuurd, dan wel aan het begin van de training of workshop uitgereikt en mag worden behouden.
 2. Al het materiaal en de documentatie, modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software die door Sociolean worden verstrekt c.q. gehanteerd tijdens de training of workshop zijn auteursrechtelijke beschermd. Dit materiaal mag niet zonder uitdrukkelijke toestemming van Sociolean in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden.
 3. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een (gedeelte van een) training of workshop is verboden. Bij poging tot maken van zulke opnamen, zal de training of workshop onmiddellijk worden onderbroken,  totdat de opnameapparatuur uit het leslokaal is verwijderd. Uitzondering hierop is opnameapparatuur die noodzakelijk is voor de uitvoering van de training of workshop.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Sociolean is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe en/of indirecte schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan degene die aan de training of workshop deelneemt. Aan drukfouten in het trainingsmateriaal kunnen geen rechten ontleend worden.
 2. Sociolean is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgschade ten gevolge van de toepassing van het geleerde uit de training of workshop door de deelnemers.

 

Artikel 9: Slotbepalingen

 1. Deze voorwaarden en alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerd door het Nederlands recht. Alle geschillen die uit deze voorwaarden en overeenkomsten voortvloeien zullen, voor zover gedragsrechtelijk en wettelijk mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld en beslecht door de rechter te Assen.

 

Versie: september 2012

© Copyright - sociolean.nl